سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدحسینی – دکترای مهندسی صنایع برنامه ریزی حمل و نقل، دانشیار دانشگاه علم و صنع
مطهره اوحدی حائری – دانشجوی کارشناس ارشد راه و ترابری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
محمدرضا ملک – کارشناس ارشد راه و ترابری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده:

اهداف مورد نظر به هنگام طراحی میدان ملاحظات مربوط به به ثبات و عملکرد اجرایی آن می باشد. ثبات طراحی بر روی ایمنی میدان تاثیر می گذارد، همزمان که عملکرد اجرایی آن نیز بر روی سطح سرویس تاثیر می گذارد. در طول طراحی، اگر طرح هندسی آن ترافیک را وادار کند که به مسیر گردشی وارد شده و با سرعتی کمتر از سرعت طرح گردش میدان حرکت کند ایمن تر خواهد بود. شعاع هایمسیرهای خودرویی سرعت طرح را در هر مسیر عبوری خودرو کنترل می کند. مسیرهای عبوری خودرویی بصورت سنتی بوسیله ترسیم دست آزاد برای هر مسیر مورد نظر بدست می آید. بدلیل وجود رویکردهای طراحی برای میدان از روند سعی وخطا برای انتخاب پارامترهای طراحی به منظور تامین استانداردهای طراحی استفاده می شود. با این رویکرد این کار امری پیچیده خواهد بود که بتوان مناسبات مربوطبه استانداردهای راهنماهای طراحی و شرایط محل را همزمان تامین کرد. تغییرات کوچک در طراحی هندسی می تواند منجر به تغییرات مهم در ایمنی و عملکرد شود. بنابراین، تکرارهای زیادی از طرح هندسی باید انجام گیرد تا بتوان ایمنی و عملکرد را برای شرایط ترافیکی موجود تحلیل و ارزیابی قرار دهد. طراح نیاز دارد که طرح هندسی اولیه را چندین بار بازبینی کند تا بتواندبه ایمنی و عملکرد مورد نظر دست یابد. در این مقاله، مد لهایی برای ایمنی و ظرفیت میدان ارائه شده و سپس به ارزیابی و بررسی مدلهای موجود پرداخته و بحث و گفتگو انجام شده است