سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
محمود هاشمی اصفهانیان – استادیار گروه مهندسی عمراندانشگاه اصفهان
محمدعلی روشن ضمیر – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی رفتار ژئوتکنیکی سنگ بصورت عمده شیل و مارن و مقایسه آن با مدلسازی توده به شکل خاک در بررسی شیروانی های طبیعی سد آب نهر به شکل دو بعدی می باشد به ازای خواص مختلف خاک و سنگ تحلیلی پارامتری برای حالات مختلف پارامترهای مقاومتی زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک انجام شد و سعی بر تعیین حالات ناپایدار بوده است با بررسی رفتار توده جناحین داخل مخزن سد خاکی آب نهر با نوع مصالح متفاوت و باداده های شبیه به هر دو حالت خاک و سنگ ح اصل از آزمایشات در محل و آزمایشگاهی تعیین ضرایب اطمینان توده ها با بکارگیری روشهای عددی بصورت مجزا در هر مدل سازی مدنظر قرارگرفت تا آنکه قدرت تصمیم گیری صحیحی از مطمئن ترین ضریب اطمینان اتخاذ گردد. دراین مطالعه موردی وضعیت پایداری شیروانیهای طبیعی سد آب نهر در حالت قبل از آبگیری مخزن حالت کنونی دیواره ها و همچنین پایداری جناحین شیروانی پس از آبگیری مخزن و ایجادحالت نشت پایدار در بدنه بطور دقیق مورد بررسی قرارگرفته است.