سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الشن آهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه- دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهزاد رافضی – دانشیار-دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی سهند تبریز
میرنقی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه- دانشگاه صنعتی سهند تبریز
فتح اله عثمان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه- دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مطالعه تلاش هایی جهت بررسی مدل خرابی خسارت بتنConcrete Damge Plasticity و مقایسه آن با مدل خرابی ترک پخشی بتن(Concrete Smeared Crackصورت پذیرفته است. جهت نیل به این مقصود یک قاب بتن آرمه با میان قاب بنایی که در نرم افزارDiana و با مدل ترک پخشی مدلسازی گردیده بود، در نرم افزارAbaqus و با مدل خسارت پلاستیک بتن مدلسازی گردید. نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی مدل فوق نشانگر این نتیجه بود که دقت مدل خسارت بتن در مدل سازی رفتار بتن به مقدار قابل توجهی بیشتر از مدل ترک پخشی می باشد