سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس بخشی خیاوی – دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
محمود صبوحی – دانشیار و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
مصطفی مردانی – دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
جعفر نجاری – دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

هدف این مطالعه ارائه مدل مناسب برای صادرات پسته در ایران است. بر این اساس مقایسه ای بین مدلهای خود رگرسیونی میانگین متحرک تعمیم یافته (ARIMA) و شبکه عصبی مصنوعی((ANN انجام شد. در این مطالعه با در نظر گرفتن خطاهای شبکه، مقایسه عملکرد دو مدل بررسی گردید. بکارگیری روش های عصبی- مصنوعی، می تواند علاوه بر ایجاد زمینه برای توسعه روش های نوین پیش بینی، سیاست گذاران بخش کشاورزی را در تصمیم گیری های آتی، یاری رساند. نتایج تجربی نشان داد که مدل ANN در کل مدل بهتری بوده و می تواند به عنوان روشی مناسب برای مدل صادرات پسته در ایران استفاده شود