سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید امامی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)
میلاد کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه زابل

چکیده:

در مهندسی هیدرولوژی تبخیر یکی از اجزای مهم چرخه آب محسوب می شود. مدل های تجربی زیادی برای تخمین این پارامتر با استفاده از پارامترهای ساده هواشناسی ارائه شده است. در این تحقیق توانایی مدل درختی M5 که مبتنی بر مدل های رگرسیون گیری خطی است جهت براورد تبخیر از سطح ازاد در مقایسه با مدل های تجربی هنفر ، مارسیانو ، شاهتین و مایر مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور از داده های روزانه اندازه گیری شده متوسط دمای هوا ، سرعت باد و رطوبت نسبی در ایستگاه سینوپتیک قم طی سالهای آماری ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ به عنوان ورودی های مدل های مورد بررسی استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل درختی M5 در مقایسه با روشهای تجربی با دقت بسیار بالاتری میزان تبخیر از سطح ازاد را برآورد می کند.