سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا صابری – دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگ
فرشید صابری – دانشجوی کارشناسی ، رشته مهندسی آب، دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی
علی رحیمی خوب – دانشیار،گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

تابش خورشیدی منبع اصلی انرژی برای فرآیندهای فیزیکی، زیست شناختی و شیمیایی نظیر، تبخیر–تعرق، فتوسنتز گیاهان، ذوب برف و رشد گیاهی میباشد. علیرغم اهمیت این پارامتر، اندازهگیری آن به طور محدودی انجام می شود و از اینرو به روشهای مختلفی شبیه سازی و برآورد می شود. از جمله روشهای شبیه سازی می توان استفاده ازدادههای سنجش از دور را نام برد. در این تحقیق مدلهای آماری و شبکه عصبی برای منطقه جنوب شرق تهران مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد مدل آماری و شبکه مصنوعی با دقت خوبی تابش خورشید را برآورد می کنند. لیکن، مدل آماری ساده با ضریب تعیین ((R(2) و جذر میانگین مربع خطا (RMSE) بترتیب مساوی ۰/۸۶ و ۹ درصد در مقایسه با شبکه مصنوعی، با دقت زیادتری تابش رسیده به زمین را برآورد می کند.