سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب دانشگاه رازی کرمانشاه
یاسر میناتور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – آب دانشگاه رازی کرمانشاه
افشین اقبال زاده – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه
میترا جوان – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در مقاله حاضر نتایج شبیه سازی دو بعدی پدیده پرش هیدرولیکی در زیردریچه با استفاده از نرم افزار فلوئنت fluent و روشهای جریان چند فازی VOF، Mixture و مدلهای اشفتگی k-e استاندارد k-e RNG و تنش رینولدز RSM ارائه شده است بطور کلی نتایج شبیه سازی بدست امده از مدلهای آشفتگی k-e استاندارد k-eRNG و تنش رینولدز RSM در هر دو روش VOF,Mixture تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی سوندسن و همکاران ۲۰۰۲ دارد نتایج روشهای VOF,Mixture برای هریک از مدل های اشفتگی فوق در توزیع سرعت تقریبا یکسان می باشد ولی روش VOF پروفیل مناسب تری از سطح آب ارائه میدهد در روش VOF تا انتهای پرش مدل اشفتگی k-e استاندارد بهتر عمل می کند ولی بعد از پرش تمام مدلهای آشفتگی نتایج یکسانی ارائه میدهند در روش Mixture درتمامی قسمتها مدل آشفتگی k-eاستاندارد بهتر عمل می نماید.