سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکاظم شربتدار – استادیار دانشگاه سمنان
مهدی عباس زاده – دانشجوی دکتری مهندسی عمران سازه

چکیده:

دراین تحقیق به مقایسه سیستماتیک رفتار مدلهای موجود محصورسازی ستونهای دایروی بتنی با استفاده از کامپوزیت های FRP پرداخته می شود این مقاله برپیش بینی حداکثر تنش و کرنش بتن محصور شده که مهمترین پارامترها از دید طراحی بوده و تاثیر زیادی درتقریب منحنیهای تنش ـ کرنش دارند متمرکز شده است به این منظور مدلهای محصور شدگی به دو گروه مدلهای محصور شدگی پایه فولادی و مدلهای محصورشدگی تجربی و تحلیلی طبقه بندی شده و روابط ویژگیهای منحصربفرد هرمدل مرور شد سپس مقایسه مدلهای مختلف درپیش بینی حداکثر تنش وکرنش نهایی محصور شدگی صورت گرفت نایج حاصل از مقایسه های صورت گرفته نشان داد که مدلهای موجود درپیش بینی رفتار واقعی محصور شدگی بتن به جوابهای یکسان و قابل قبولی خصوصا درپیش بینی کرنش نرسیده و تنها برای محدوده ایکه برای آن واسنجی شده اند جوابهای مطلوبی ارایه میدهند.