سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مولود رحیم زاده باجگیران – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
بهزاد تخم چی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا رضایی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی کرتین استرالیا
حسن آزاده منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نمونهبرداری از خردههای حفاری با فواصل کمتر از ۵ متر و مغزهگیری، کاری پرهزینه و زمانبر است. بنابراین خردههای حفاری بدست آمده از چاههای نفت معمولا از پیوستگی قابل قبولی برای مطالعه ویژگیهای سنگ منشاء برخوردار نیستند. در لاگهای پتروفیزیک، دادهها معمولا در فواصل تقریبی یک فوتی برداشت شده و این فواصل با تغییرات رخسارهای سنگهای منشاء شناخته شده قابل قبول است.برخی مدلها برای ارزیابی سنگ منشاء و محاسبه محتوای کل کربن آلی با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی متداول توسعه یافتهاند. کاربرد این مدلها در سازند Cadda در حوضه پرت واقع در غرب استرالیا هدف اصلی این مقاله است. نمودارهای پرتو گاما، چگالی، صوتی ، مقاومت ویژه و نوترون از جمله نمودارهایی هستند که برای ارزیابی کیفیت سنگ منشاء استفاده میشوند .نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از پایرولیز راک اول برای ۱۱۳ نمونه که متعلق به ۱۶ حلقه چاه در این سازند هستند، نشان میدهد که شرایطی برای اجرای مدلها باید حاکم باشد، چراکه این مدلها تجربیاند و صحت آنها تحت شرایطی تامین میشود. مطالعات نشان میدهد که سازند Cadda از توانایی خیلی خوبی برای تولید هیدروکربن برخوردار است. بررسی پارامترهای ژئوشیمیایی بدست آمده از پایرولیز راک اول نشان میدهد که غالب کروژن موجود در این سازند بیشتر از نوع III است.