سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد پوزش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
سیدسعید محتسبی – استاددانشگاه تهران
حجت احمدی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

پیش بینی هزینه های نگهداری و تعمیرات درمدیرت ماشین های کشاورزی ازچندنقطه نظر دارای اهمیت است که پیش بینی دقیق هزینه های ماشینی تعیین عمرمفید اقتصادی تراکتورها با بررسی روند تغییرات این هزینه ها و امکان وضعیت نگهداری و تعمیرات و بهبود آن از جمله این موارد هستند چگونگی تغییر هزینه های نگهداری و تعمیرات بهدلیل تصادفی بودن آنها به شدت وابسته به شرایط مدیریتی فنی و منطقه ای کار تراکتور می باشد بنابراین برای براوردهزینه های نگهداری و تعمیرات نمی توان رابطه استاندارد پیشنهاد کرد ولی میتوان درحد قابل قبولی توسط مدل برازش شده براساس داده های سال های قبل آنها را تخمین زد دراین راستا مطالعه ای به منظور بررسی مدلهای پیش بینی و ضرایب تعمیرات ارایه شده درکشورهای مختلف ومقایسه آن با مدلهای ارایه شده برای مناطق مختلف ایران انجام شد نتایج کلی این بررسی نشان داد که ضرایب تعمیراتی برای تراکتورهای کشاورزی درایران کمتر است و این امر میتواند به دلیل اختلاف زیاد قیمت خرید تراکتور و هزینه های تعمیر و نگهداری و درکل عدم توجه کافی اپراتورها تراکتورداران و مدیران مزرعه به نگهداری و تعمیرات صحیح تراکتور ها باشد.