سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهراوه حصیرچیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
سیدحسن گلمائی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی ساری
جانعلی تقوی – مربی دانشگاه علوم کشاورزی ساری
محسن عموزاده عمرانی – دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه

چکیده:

تحلیل سدهای خاکی درمراحل مختلف ساخت و بهره برداری از اهمیت زیادی برخوردار میب اشد به منظور اطمینان از وضعیت پایداری سد از رفتار نگاری استفاده می شود دراین تحقیق رفتارنگاری سد البرز تا پایان ساخت و آبگیری تا تراز ۲۵۰ متر تا اسفند۱۳۸۸ با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق و انجام تحلیل برگشتی با نرم افزار پلاکسیس انجام شده است سد با سه مدل موهر – کلمب نرم شوندگی و سخت شوندگی تحلیل عددی گردید تا مدل رفتاری با پارامترهای واقع بینانه که سازگاری خ وبی با رفتار اندازه گیری شده داشته باشد برای سدخاکی ایده آل انتخاب گردد بررسی رفتار سد البرز با استفاده از تفسیر قرائت های انجام شده توسط ابزار دقیق منصوبه دربدنه آن و همچنین مقایسه آن با انالیز های انجام شده برروی مدل های عددی تا حدزیادی گویای رفتار خوب و طبیعی از سد می باشد نتایج آنالیز ها رفتار مناسب سازه سد را دربربر شرایط مختلف بارگذاری استاتیکی تایید می نماید.