سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا مجنونی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگ
علیرضا اردکانی – دانشجوی دکتری خاک و پی
محمود یزدانی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در عمل مدلسازی عددی دیوارهای میخکوبی شده به منظور ارزیابی پایداری اینگونه سازهها مورد استفاده قرار میگیرد و یک مدلسازی مناسب که پاسخهای نزدیک به شرایط برجا را ارائه دهد، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و میتواند موجب کاهش چشمگیر هزینههای اجرایی و جلوگیری از مخاطرات ناشی از طراحی ناکارآمدشود. در تحقیق حاضر یک سیستم میخکوبی با عمق گودبرداری ۸ متر، با استفاده از سه مدل رفتاری موهرکولمب ) MC (، خاک سخت شونده ) HS ( و خاک سختشونده با سختی ناشی از کرنشهای کوچک ) HSS ( مدلسازی شده و ملاحظه شده که تفاوت چندانی بین ضریب اطمینان و نیروهای پیشبینی شده توسط سه مدل وجود ندارد. هنگامی که تغییر شکلهای جانبی بسیار کوچک بر روی پایداری و تغییر شکل کلی سیستم تاثیر داشته باشند، استفاده از مدلهای رفتاری قدرتمند ضروری میباشد. همچنین مدلهای رفتاری مانند HS و HSS نسبت به مدل MC مقادیرکمتری را برای تورم بستر گود برداری و تغییر شکل جانبی، بدست میدهند