سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه رازی کرمانشاه
افشین اقبال زاده – استادیاران گروه مهندسی عمران آب دانشگاه رازی کرمانشاه
میترا جوان –
آرش احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

به منظور تعیین محل سطح آزاد نشت درسدهای خاکی از روش های مختلف تحلیلی چون فرمولهای تقریبی و تجربی و یا حل از طریق رسم شبکه جریان، وهمچنین روشهای مختلف عددی نظیر روش تفاضلهای محدود، روش اجزای محدود و روش احجام محدود میتوان بهره گرفت. در اینتحقیق به مقایسه موقعیت خط آزاد نشت سد خاکی همگن شیان توسط روش مرسوم تقریبی و مدل عددی اجزای محدود نرمافزار Plaxis پرداخته شده است. نتایج حاکی ازاختلاف محسوس بین مدل عددی و روشهای تقریبی در بالادست سد خاکی میباشد.