سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده منجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
علی عصاره – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محی الدین گوشه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

کشاورزی بزرگترین مصرف کننده منابع آب در بیشتر کشورهاست. با توجه به خشکسالی های اخیر باید با شناخت دقیق منابع آب به بهرهبرداری متعادل از آنها پرداخت. برآورد تبخیر و تعرق گیاهان بعنوان مهمترین پارامتر درتعیین نیاز آبی گیاه، اولین گام در مدیریت آبیاری در بخش کشاورزی بعنوان عمدهترین مصرف کننده آب میباشد . باتوجه به مشکلات فنی،اقتصادی و صرف وقت زیاد در بکارگیری لایسیمترها، استفاده از روشهایی که این پارامتر را بادقت نسبتا مطلوب و براساس دادههای اقلیمی برآورد میکند ضروری بنظر میرسد . این تحقیق در سال ۱۳۸۸ درمزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در شهر اهواز اجرا گردید. مدت زمان این آزمایش یک فصل زراعی ذرت (مرداد ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۸۸ ) بود. با وارد نمودن پارامترهای ورودی مورد نیاز در مدل LEACHN تبخیرو تعرق ذرت توسط مدل اندازهگیری گردید. دادههای هواشناسی مورد نیاز در نرم افزار REF-ET ازایستگاه هواشناسی اهواز تهیه گردید و تبخیروتعرق گیاه مرجع و سپس تبخیروتعرق ذرت با ۹ روش محاسبه گردید. ارزیابی نتایج روش های مختلف با روش استاندارد پنمن- فائو ۵۶ صورت گرفت و برای مقایسه از شاخص توافق D متوسط خطای مطلق(MAE) کارآمدی (EF) و ضریب همبستگی( R2 استفاده گردید . نتایج نشان داد که روش پنمن ASCE مقدارETC را با دقت بیشتری برآورد میکند و مدل LEACHN همبستگی کمتری با نسبت به سایر روشهای تجربی با روش پنمن فائو ۵۶ دارد.