سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یونس شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب ،دانشگاه رازی
میترا جوان – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی پزوهشکده تحقیقات پیشرفت اب
افشین اقبال زاده – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی پزوهشکده تحقیقات پیشرفت اب
شراره محمودی نیا –

چکیده:

در پرش هیدرولیکی جریان با تلاطم و اغتشاش سطحی از حالت فوق بحرانی به حالت زیر بحرانی تغییر می یابد. در تحقیق حاضقر بقا اسقت اده از نقرا افقزارفلوئنت و بهره گیری از مدلهای آش تگی k-ε استاندارد، RNG k-ε و Realizable k-ε و روش VOF میدان جریان و پروفیل سطح آزاد در پقر شهیدرولیکی مستغرق شبیه سازی شده است. کلیه مدل های k-ε دارای شکل و شمایل یکسانی میباشند امقا ت قاوت اساسقی در ایق مقد ل هقا درتییقی اعقدادآش تگی پرانتل حاکم بر میادلات ε و k می باشد و روش محاسبه لزجت گردابه ای (μt) و نیز ترا های چشقمه و چقاه در می ادلقه ε اسقت . بقرای حقحت سنجی مدل عددی از نتایج تحقیقات آزمایشگاهی لانگ و همکاران که در سال ۱۹۹۱ انجاا شده،است اده شده است. بطور کلی نتایج بدست آمقده از مقدل – های آش تگی دومیادله ای تطاب خوبی با نتایج آزمایشگاهی نشان میدهند. اما مدل آش تگی RNG k-ε از دقت بیشتری نسبت به دو مدل دیگر برخقوردار است .در ای مقاله اثر پروفیل سرعت ورودی بر میدان جریان که سبب بوجود آمدن حبابهای هوا در ناحیه متلاطم جریان می شود بررسی شده و ای حبابهقا با ارائه راهکار مناسب حذف شده اند.