سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هدا باوی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدرضا موسوی حرمی –
اسدالله محبوبی –
مهدی نجفی –

چکیده:

جهت مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبگذاری نهشته های کامبرین پسین در شمال غرب کرمان و مقایسه آن هاا باا نهشاته های هم ارز در البرز، سه برش داهوئیه، گتکوئیه و گزوئیه در تاقدیس شرق شهرستان زرند مورد مطالعه قرار گرفته و با ریز رخسارههای برش شهمیرزاد در شمال سمنان مقایسه شده است. مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی منجر به شناسایی ۲۶ ریزرخساره در ناحیه کرمان و ۲۱ ریزرخساره در شمال سمنان شده است. این رخساره ها اغلب کربناته بوده و تنها دو رخساره آواری تشخیص داده شده است. شواهد ساخت و بافت رسوبی در رخساره های شناسایی شده منعکس کننده رسوبگذاری این نهشته ها در یک رمپ کربناته-آواری است. مقایسه رخساره ها در دو ناحیه نشان می دهد که نهشته های مورد مطالعه در ناحیه کرمان مربوط به بخش های داخلی تر رمپ بوده و اغلب در محیطی جزر و مدی راسب شده اند. از طرف دیگار نهشاته هاای کاامبرین پساین در شامل سمنان شامل بخشهای عمیق تر رمپ تشکی شده اند. به طور کلی نهشته های کامبرین پسین ناحیه کرمان )جنوب ایران مرکزی( اغلب متعلق بهمحیط جزر و مدی بوده ولی این رخساره ها در البرز مرکزی مربوط به بخشهای عمیق تر سد و دریای باز هستند. امید است که این داده ها در بازسازی جغرافیای دیرینه زمان کامبرین مفید واقع شوند