سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی درخشی – دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
حبیب اله قاسمی – دانشیار پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
طاهره سهامی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده:

بخشهای وسیعی از زونهای ساختاری البرز و ایران مرکزی در طی پالئوزوئیکزیرین بخصوص سیلورین،تحت تأثیر ماگماتیسم بازیک قرار داشتهاند. مقایسه شواهد مختلف صحرایی، پترولوژیکی و ژئوشیمیایی در دومجموعه آذرین بازیک سیلورین در مناطق شیرگشت در ایران مرکزی و سلطان میدان در شمال شاهرود در زون البرز، حاکی از شباهتهای بسیاری در روابط صحرایی، پتروگرافی، سن تشکیل، ماهیت ماگما، ژئوشیمی عناصر اصلی و نادر، جایگاه زمینساختی، درجه ذوب بخشی و … در میان آنها میباشد. این امر بیانگرحاکمیت شرایط زمینساختی- ماگمایی تقریباً یکسان در اواخر اردوویسین- اوایل سیلورین در خلال مراحل اولیه کافتزایی پالئوتتیس در ورقه یکپارچه ایران در مناطق وسیعی از زونهای ساختاری البرز و ایران مرکزی میباشد.