سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الیاس دهقان – اعضای هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
آذرخش عزیزی – اعضای هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع

چکیده:

بسیاری از اراضی جنوب استان خوزستان نا هموار بوده و ماله های معمولی برای تسطیح دقیق آنها مناسب نیستند. با توجه به اثر ناهمواری سطح خاک بر درصد سبز شدن بذور، عملکرد گیاه و میزان مصرف آب، این پژ<هش در سال ۹۰-۸۹ به منظور مقایسه ماله های لیزری و مرسوم از نظر شاخص تسطیح (LI)، کارایی مصرف آب، درصد سبز شدن بذور و عملکرد دانه به روش آزمون t جفت نشده در دو مزرعه در شمال اهواز با شدت ناهمواری متفاوت اجرا شد. نتایج نشان داد که شاخص تسطیح برای ماله لیزری در هر مزرعه برابر ۱٫۴ سانتیمتر و برای ماله مرسوم در مزرعه یک و دو بترتیب برابر ۳٫۵ و ۲٫۷ سانتی متر بود که نشان دهنده دقت خوب تسطیح لیزری و دقت پایین ماله مرسوم بود. از نظر درصد سبز شدن بذور و عملکرد دانه، تفاوت بین تسطیح لیزری و معمولی در سطح ۱% معنی دار بود و بیشترین درصد سبز شدن بذور و عملکرد دانه از ماله لیزری بدست آمد. در مزارع با ناهمواری زیاد، ماله لیزری در مقایسه با ماله مرسوم باعث حدود ۲۹% افزایش در عملکرد دانه ، ۳۳% کاهش مصرف آب و ۶۷% افزایش در کارایی مصرف آب شده و قابل توصیه است، اما در مزارع با ناهمواری کم، استفاده از ماله مرسوم مناسب بوده و کاربرد ماله لیزری ضرورتی ندارد.