سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هاجر مشایخ – کارشناس سازمان زمین شناسی شیراز
سمیرا جنگانی – کارشناس سازمان زمین شناسی شیراز
شعله ضیائی – کارشناس ارشد

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تغییرات لیتواستراتیگرافی سازند ساچون درسه برش صورتگرفته است برش شماره ۱ درتاقدیس احمدی با ستبرایی پیرامون ۲۸۳ متر که برپایه گوناگونی درویژگی سنگ شناسی و ریختاری آن به سه بخش تقسیم گردیده است بخش آهکی قربان بخش آواری بخش مارنی به دلیل وجود رودیست های گچی و همچنین میکروفسل امفالوسیکلوس سنی معادل ماستریشین تا پالئوسن برای این بخش درنظر گرفته شده است برش شماره ۲ درتاقدیس قره با ستبرایی پیرامون ۳۱۶ مترکه به سه بخش بخش آهکی قربان بخش شیلی و بخش مارنی قابل تفکیک می باشد و سن این برش پالئوسن فوقانی درنظر گرفته شده است برش شماره ۳ درتاقدیس کوه کفترک واقع درشمال باختر دریاچه مهارلو واقع شده است که با ستبرایی پیرامون ۶۳۰متر دارای دو بخش بخش آ]کی قربان درقائده و بخش مارنی می باشد برمبنای سنگواره های مطالعه شده و موقعیت چینه شناختی دیرینگی این بخش پالئوسن تا آئوسن پیشین پیشنهاد میگردد.