سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شیرین – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عضو هیئت علمی دانش
محمدمهدی مطیعی –

چکیده:

به منظور ارزیابی مقایسه قدرت رویش بذر در پیش بینی درصد سبز شدن گیاهچه ذرت، اجزای عملکرد وعملکرد نهایی، روی ۱۱ توده بذری ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ با قوه نامیه و قدرت های رویش مختلف در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز آزمایشی انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. توده های بذری از منطقه ساری شامل ۷ توده S و P ،O ،D ،C ،B ،A ومنطقه مغان شامل ۴ توده(T ،L ،M ،K) جمع آوری شده و تحت آزمون تنش مرکب قرار گرفته و سپس در مزرعه کشت گردیدند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده ها نشان داد که در بین توده های بذر ذرت کلیه شاخص های اندازه گیری در مزرعه (درصد و سرعت سبز شدن و شاخص ظهور گیاهچه) تفاوت معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. بطور کلی توده های بذریK و P دارای اختلاف معنی داری با سایر توده های بذری از لحاظ درصد و سرعت سبز گیاهچه و شاخص ظهور گیاهچه با سایر توده ها داشتند. نتایج مربوط به عملکرد و اجزا عملکرد در بین تمامی توده ها نیز تفاوت معنی داری داشتند. از میان توده های بذر مورد آزمایش توده P بیشترین تعداد بلال و توده K بیشترین تعداد دانه در بلال، وزن دانه و بدنبال آن بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح را تولید کردند