سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر جلالی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فرشته حقیقی فشی – کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

هدف از این مطالعه، مقایسه قابلیت روش طبقه بندی خودکار تصاویر، هیبرید و مدل سازی در شناسایی مناطق تحت تأثیر طوفان ها بود. نتایج مطالعه نشان داد اگرچه تصاویر در دسترس، داده های خام و اولیه را دربر نداشت لیکن استفاده از تصاویر حاصل از تجزیه تصاویر ترکیب رنگی به مؤلفه های سازنده و به کارگیری روش طبقه بندی خودکار و هیبرید، باعث افزایش دقت نتایج و کاهش سهم سلیقه در تفسیرها شد. از سویدیگر تلاش برای مدل سازی به دلیل تغییراتی که در مقادیر درجات روشنایی تصاویر در اثر بسط تباین در زمان تولید تصاویر رنگی به وجود آمده بود، به نتیجه مطلوب نرسید. در نتیجه، نتایج به دست آمده از طبقه بندی هیبرید برای تحلیل ها و دستیابی به اهداف، مناسب تشخیص داده شد.