سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد شاکر – عضوهیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و
ابراهیم زارع – عضوهیئت علمی بخش تحقیقات اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر نوع کمباین و سرعت دورانی استوانه کوبنده بر تلفات وضایعات گندم درحین برداشت، بررسی گردید. از طرح آماری کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و از آزمون دانکن، برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد. نوع کمباین در چهار سطح: کمباین ن یوهلند، کمباین کلاس، کمباین جاندیر ۹۵۵ و کمباین جاندیر ۱۱۶۵ به عنوان کرت اصلی و سرعت دورانی استوانه کوبنده در سه سطح: ۶۵۰ ۷۵۰ و ۸۵۰ دور در دقیقه به عنوان کرت فرعی انتخاب گردید. آزمایش در مزارع گندم کشاورزان در سطح استان اجرا شد. در هر تیمار فاکتورهای زیر اندازه گیری و ارزیابی گردید: ۱ تلفات قبل ازبرداشت (طبیعی) ۲ تلفات شانه برش ۳ تلفات واحد کوبنده ۴ تلفات واحد جداکننده وتمیز کننده ۵- تلفات کلی ۶ تلفات کیفی ۷ – سرعت پیشروی و ظرفیت مزرعه ایکمباین ۸ سرعت دورانی سیلندرکوبنده وپنکه ۹ سرعت دورانی چرخ فلک ۱۰ رطوبت دانه ۱۱ ارتفاع شانه برش درزمان برداشت. ۱۲ – عملکرد. تیمارهای آزمایش بااستفاده از روش تجزیه وتحلیل نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری، از لحاظ اقتصادی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع بندی نتایج ارزیابی فنی نشان داد که کمباین کلاس ازظرفیت مزرعه ای بالاتری نسبت به بقیه کمباین های موردارزیابی برخوردار بود. همچنین این کمباین تلفات کیفی کمتری نسبت به بقیه کمباین ها داشت. از نظر تلفات کلی، کمباین نیوهلند کمترین مقدار را نسبت به بقیه تیمارها دارا بود. مناسب ترین سرعت دورانیاستوانه کوبنده جهت کمباین های مورد ارزیابی، سرعت ۶۵۰ دور در دقیقه تعیین گردید. ارزیابی اقتصادی نشان داد که کمباین جاندیر ۹۵۵ به دلیل منفی شدن سود قابل توصیه نیست و سرمایه گذاری درکمباین کلاس نسبت به کمباین نیوهلند اقتصادی تر است.