سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

ساختار عایقی ژنراتورهای گازیدر میزان تخلیه جزیی بوجود آمده در آنها موثر است. این موضوع با بهره برداری از ژنراتورهای ۱۲واحد گازی و ثبت وتحلیل نمونه های جمع آوری شده از سیستم PDA در طول دو سال مورد تحقیق قرار گرفت و نتیجه آن اثبات میزان تخلیه جزیی بیشتر در سیم پیچهای ژنراتور نوع GVPI خصوصا برتری نسبی پالسهای مثبت در این نوع بوده است که به معنی امکان تخلیه جزیی بیشتر در ناحیه بین شینه و دیواره شیار هسته استاتور ژنراتورهای نوع GVPI می باشد. بنابراین ضروریست این نوع ژنراتورها در بحثپایشوضعیتعایقی ماشینها نسبتبه نوع SVPI مورد توجه و مراقبتبیشتری قرارگیرند.