سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حدیث شهبازی – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
حشمت اله امینیان – گروه گیاهپزشکی – دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحان
نوازاله صاحبانی – گروه گیاهپزشکی – دانشگاه تهران ، پردیس ابوریحان
محمدرضا لک – گروه گیاهپزشکی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی شهرس

چکیده:

لکهموجی سیبزمینی با عامل Alternaria solani یکی از بیماریهای شایع و مخرب در بسیاری از کشورها میباشد. فعالیت آنزیم B1و ۴-گلوکاناز در گیاه سیبزمینی در مقابل دو جدایه قارچ A. solani FHN بادرجات متفاوتی از بیماریزایی تحت شرایط گلخانهای در ۸،۶،۴،۲ روز پس از مایهزنی گیاه با جدایههای قارچی در برگهای گیاهان سیبزمینی شاهد سالم و بیمار در غالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. در میزانفعالیت این آنزیم مقابل جدایههای قارچی و شاهد تفاوت معنیداری دیده شد. که بیانگر این مطلب است که جدایه قارچی با قدرت بیماریزایی کمتر توسط فعالیت بیشتر آنزیم محدود میشود.