سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

معصومه عالمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
سید عبدالله افتخاری – استادیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
مختار حیدری – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاث

چکیده:

در این آزمایش فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در ریشه ها و برگ های برخی توده های اسفناج (Spinacia oleracea L.) بومی ایران در مراحل مختلف رشد مورد بررسی قرار گرفت. بذرهای ۱۵ توده بومی اسفناج در گلدان حاوی کوکوپیت و پرلیت (نسبت ۲۰:۸۰ ) کاشته شده و با محلول غذایی آبیاری شدند. نتایج نشان دادند بیشترین فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برگ های توده تبریز در اولین مرحله رشد رویشی و در ریشه توده های قزوین، کرج، صالح آباد قم و قم در سومین مرحله رشد رویشی وجود داشت. کمترین فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برگ های گیاهان توده های صالح آباد قم و شیراز در مرحله سوم رشد رویشی یافت شد. فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در ریشه های توده بیرجند در اولین مرحله رشد رویشی به طور معنی داری کمتر از سایر توده ها بود. تغییر در فعالیت نیترات ردوکتاز در برگ ها نسبت به ریشه در پایان مرحله اول رشد رویشی در توده تبریز معنی دار بود. تفاوت معنی داری در فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در توده های منتخب اسفناج بومی ایران وجود داشت.