سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۳۸

نویسنده(ها):

فرشته محمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

افراد کارآفرین در درون هر جامعه ای وجود دارند. اما چرا در برخی کشورها این افراد به سمت فعالیت های مولد هدایت می شوند و موجبات رشد و اشتغال را فراهم می آورند ولی در برخی دیگر عمر خویش را صرف فعالیت های غیر قانونی و منفعت طلبانه نموده که هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می کند ؟در پاسخ به سوالات فوق این مقاله با انتخاب دو عامل فضای کسب و کار و کیفیت حکمرانی دولت که نقش موثری در تصمیم گیری کار آفرینان در انتخاب فعالیت های مولد اقتصادی دارند وضعیت ایران با گروه کشور های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس متوسط شاخص سهولت کسب وکار در دوره ۲۰۱۱-۲۰۰۴ رتبه ایران از بین ۱۸۲ کشور برابر با ۱۳۰ می باشد. که نسبت به متوسط رتبه کشور های هم گروه ایران از نظر درآمد سرانه( با رتبه ۷۷ ) بسیار پایین تر بوده و نزدیک به متوسط رتبه کشور های با سطح درآمد پایین (با رتبه ۱۳۵ ) است . از مجموع ۹ زیر شاخص اصلی مربوط به وضعیت فضای کسب در شش شاخص رتبه ایران بالاتر از ۱۰۰ است . در زمینه کیفیت حکمرانی که یکی از معیار های اصلی – سیاست های ضد انحراف از تولید توسط دولت است وضعیت ایران با ۱۲۲ کشور در دوره ۲۰۰۶- ۲۰۰۴ بر اساس چهار شاخص (اثر بخشی دولت،کیفیت قوانین و مقررات ،حاکمیت قانون و کنترل فساد) مقایسه شد. نتایج حاصل نشان می دهد که در همه چهار شاخص مورد بررسی وضعیت ایران به مراتب نامساعد تر از کشور های هم گروه خود به لحاظ درآمد سرانه است و در مورد شاخص کیفیت مقررات وضعیت ایران بدتر از کشور های با درآمد پایین است.