سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی نصرالهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

چکیده:

در تکنولوژی ساخت سدهای خاکی استفاده از المان آ ببند در مرکز بدنه سد به عنوان هسته سد راهی برای کاهش نشت آب از داخل بدنه است. هست ههای آ ببند معمولا از مصالح با نفوذپذیری کم مانند رس ساخته م یشوند. در مناطقی که بدلیل شرایطجغرافیایی و زمین شناسی امکان تامین مصالح رسی وجود ندارد م یتوان از مصالح جایگزین مناسب استفاده کرد. بعنوان نمونه در سد خاکی کرخه با جایگزینی مقداری مصالح درشت دانه مانند مخلوط شن و ماسه کمبود مصالح رسی در منطقه جبران شد.استفاده از هست ههای رسی مخلوط به جای هسته رسی خالص تاثیرات فراوانی برروی رفتار سدهای خاکی دارد. در این مقالهسعی شده تا تاثیر این نوع مصالح بر رفتار فشارهای منفذی تولید شده در خلال وقوع زمین لرزه مورد بررسی قرار گیرد. از آنجای یکه سد کرخه در مرحله طراحی با هسته رسی خالص طرح شد و در اجرا از هسته رسی مخلوط استفاده شد این سد بهصورت موردی در این تحقیق تحت بررسی قرار گرفت و تحلی لهای دینامیکی بر روی سد کرخه با در نظر گرفتن هسته سد بهصورت رس خالص و رس مخلوط انجام شد. نتایج تحلیل نشان م یدهد که توزیع فشارهای منفذی در هسته رسی خالص کمی متفاوت از هسته رسی مخلوط است و در مجموع مقادیر بالاتری از فشار منفذی را نشان م یدهد.