سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه ابراهیمی – دانشگاه تهران
حمید راشدی –
فاطمه یزدیان –
سیمین نقی زاده دیلمقانی –

چکیده:

درمقاله حاضر فرایند خالص سازی محلول بیوسورفکتانت رامنولیپیدی توسط نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن که به دو روش مختلف هم رسوبی و رسوبی – کاهشی سنت زشده اند بررسی گردید غلظت مایسل بحرانی CMC محلول بیوسورفکتانت قبل و بعدد از خالص سازی توسط نانوذرات مغناطیسی سنتز شده به کمک هردو روش اندازه گیری شد و بدین ترتیب درصد خالص سازی محاسبه گردید همچنین جهت بهینهس ازی فرایند خالص سازی درهردوروش پارامترهایمختلف عملیاتی نظیر جرم و زمان تماس نانوذرات مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که میزان خالص سازی محلول بیوسورفکتانت درنقطه بهینه بدست آمده برای نانوذرات سنتز شده به روش همر سوبی و رسوبی کاهشی به ترتیب برابر ۶۰و۸۸درصد بوده و همچنین قابلیت خالص سازی بیشتر نانوذرات سنتز شده به روش رسوبی کاهشی ناشی از اندازه کوچکتر آن می باشد.