سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – استادیار مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران
حسین آذرنیوند – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد جعفری – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
جواد پوررضایی – مربی دانشکده منابع طبیعی مجتمع آموزش عالی بهبهان

چکیده:

آگاهی از میزان غنا و تنوع گونه های گیاهی یکی از عوامل مهم در مدیریت پوشش گیاهی اراضی حاشیه پلایا می باشد دراین مطالعه پوشش گیاهی حاشیه شمالی و غربی پلایای میقان مورد بررسی قرارگرفت با استفاده از تصاویر ماهواره و کنترل زمینی با GPS مرز هر تیپ گیاهی تعیین گردید درمحدوده مورد مطالعه هشت تیپ گیاهی تشخیص داده شد. ودر هر تیپ تعداد پنج پلات ویتاکر تعدیل شده مستقر گردید و ضمن رکورد گونه های گیاهی موجود نمونه برداری از خاک هم انجام پذیرفت اهمیت نسبی هرگونه با روش واردز محاسبه گردید و نهایتا براساس تعداد گونه و نمایه شانون غنا وتنوع گونه ای هر تیپ تعیین گردید نتایج نشان داد محدوده مورد مطالعه در مجموع شامل ۶۴ گونه گیاهی متعلق به ۱۵ تیره گیاهی می باشد و تیره های Poaceae،Chenopodiaceae ،Asteraceae Brassicaceae و Fabaceae به ترتیب با میزان ۲۳/۸و ۱۵/۸ ، ۱۴/۲ و ۹/۵ و ۷/۹ درصد فراوانی سهم بیشتری در فلور منطقه دارند.