سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه پشمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه بیرجند
علیرضا پورخباز – استادیارگروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

چکیده:

بافتهای سخت دندانی ظرفیت تجمع فلزات را در خود دارند و بنابراین شاخص های بیولوژیکی مناسبی برای بررسی قرارگیری انسان در معرض فلزات هستند. این مطالعه به منظور مقایسه میزان کادمیوم در دندان افراد سیگاری و غیر سیگاری در شهر بیرجند انجام شد. بدین منظور نمونه های دندان از کلینیک ها و درمانگاههای سطح شهر بیرجند جمع آوری شده و به روش هضم اسیدی برای آنالیز آماده گشتند. میزان کادمیوم موجود در نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی کوره گرافیتی تعیین شد و آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۶) و در سطح ۰۵/۰ انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان کادمیوم در دندان افراد سیگاری به طور معنی داری بالاتر از افراد غیرسیگاری می باشد و این میزان در افراد سیگاری ۶ برابر بیشتر از غیرسیگاری هاست. از نتایج این مطالعه می توان نتیجه گرفت که دندان ها شاخص های بیولوژیکی ارزشمندی برای مطالعه قرارگیری انسان در معرض فلزات سنگین هستند.