سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیکو بیاتی چالشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، دانشگاه علوم و تحقیقات خوزست
مهدی احمدی مقدم – عضو هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
علی اکبر بابائی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

چکیده:

در پژوهش حاضر، غلظت فلزات سنگین در دوغاب آبگیری شده و سوپرناتانت لجن تصفیهخانه فاضلاب یک واحد پتروشیمی، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، با هدف مقایسه پتانسیل آلودگی به فلزات سنگین در نمونه دوغاب آبگیری شده وسوپرناتانت لجن انجام پذیرفت. بدین منظور، از خروجی لجن مخزن زلالساز، نمونهبرداری صورت گرفت و پس از جداسازی فاز جامد از مایع، غلظت فلزات سنگین کادمیوم، کروم، مس، نیکل، سرب و روی، به طور مجزا در هر دو فاز لجن، توسط دستگاهطیف سنج نشری پلاسمای جفت شده القائی و فلز آرسنیک توسط دستگاه طیف سنج جذب اتمی، اندازهگیری شد. بررسی نتایج نشان داد که بین دو نمونه دوغاب آبگیری شده و سوپرناتانت لجن، از نظر میزان فلزات سنگین (آرسنیک، کادمیوم کروم، مس، نیکل، سرب، روی)، تفاوت معنی دار مشاهده شد نتایج حاکی از آن است که توان آلودگی به فلزات سنگین در نمونه دوغاب آبگیری شده بیشتر از نمونه سوپرناتانت است.