سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهر فرهادی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زمین شناسی، تهر
احمد خاکزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،گروه زمین شناسی، تهران، ایران
محمدرضا جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زمین شناسی، تهر
ضیاالدین شعاعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زمین شناسی، تهر

چکیده:

منطقه تفت در ۱۵ کیلومتری جنوبغربی یزد (مرکز ایران) با مساحتی در حدود ۸۳۱km2 به صورت دشتی محصور در بین ارتفاعات قرار گرفته است. این منطقه از نظر زمینشناسی از لایههای رسوبی شیلی، ماسهسنگی، کنگلومرایی و آهکی تشکیل شده که تودههای نفوذی از جنس گرانودیوریت-گرانیت و دیابازیکی با ترکیب گابرویی در تمام گستره آن به چشم میخورد. در این تحقیق، به منظور بررسی ارتباط میزان تمرکز عناصر تشکیلدهنده بافتهای گیاهی با زمینشناسی و نوع سنگهای موجود در منطقه، نمونههایی از خاک منطقه و گیاه درمنه برای تعیین میزان عناصر سنگین موجود در آنها از ۱۳ ایستگاه برداشت شده و توسط روش ICP مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از نظر آماری نیز توسط آنالیز فاکتوری و SPSS بررسی شد. این آنالیزها نشان میدهد که برخی عناصر در نمونههای گیاهی و خاک دارای آنومالی یکسانی هستند و گوگرد تنها عنصری است که میزان تمرکز بالایی در گیاه درمنه نشان میدهد. دلیل این افزایش را میتوان در ارتباط با نقش مؤثر این عنصر در ساختمان پروتئینها و آنزیمهای گیاهی دانست. با توجه به اینکه خاک نیز میتواند در اثر شستشو از گوگرد تهی گردد