سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام اشرفی – کارشناس ارشد مهندس شیمی گرایش محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
سیدمهدی برقعی –
وحید ورطه پرور –

چکیده:

یکی از معایب راکتورهای MBBR خروج توده های میکروبی همراه مایع خروجی از راکتور است به همین دلیل وجود ته نشین کننده در خروجی از راکتور ضروری است هدف از این تحقیق نصب فیلترهای دست ساز داخل این راکتور ها و مقایسه غلظت توده های میکروبی خروجی ازاین راکتور با راکتور MBBR معمولی است و این نکته بررس می شود که یا فیلترهای دست ساز می توانند غلظت توده های میکروبی را درمایع خروجی کاهش داده و مانند غشا عمل کنند و باعث حذف ته نشین کننده شوند یا خیر. در صورت موفق بودن پروژه به دلیل نداشتن هزینه های مربوط به غشا اقتصادی تر است. فیلترها در چهار بار الی ۱ ، ۱٫۳ ، ۳و۴ کیلوگرم بر مترمکعب درروز مورد ازمایش قرارگرفته و د رنهایت به غلظت ۱۲ میلی گرم برلیتر برای جامدات معلق درمایع خروجی رسیدند