سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عنایت الله همایی راد – کارشناس ارشد اقتصادسلامت
یحیی بایزیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادسلامت
رامین حیاتی – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

چکیده:

مقدمه: با توجه به امایت زیا شاخص مرگ و میر کو کان زیر یکسال ا شاخصهای توسعه ی سازمان ملل، در این مطالعه به مقایسه عوامل اقتصا ی و اجتااع موثر بر مرگ و میر کود کان زیر یکسال در ایران و کشورهای منا برای واه زمان ۱۸۹۱ تا ۲۱۱۱ پر اخته شده است. روش کار: در این مطالعه از داده های پانل برای الگوی کشورهای منا و از داده های سری زمان برای الگوی ایران استفا ه شده است. درالگوی کشورهای منا، با توجهبه طویل بود ن سری های زمان و مقاطع آزمونهای وابستگی مقطعی و ریشه واحد و هم تجمع ویژه داده های پانل روی آن سنجیده شده است و پس از آن با استفا ه از آزمون هاسمن نوع اثر ثابت یا تصا دف سنجیده شد و سرانجام مدل تخمین ز ده شد.