سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سیده فاطمه هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
سیدمحمد حجتی – استادیار گروه جنگلداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدمحمد حسینی نصر – استادیار گروه جنگلداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حمید جلیلوند – استادیار گروه جنگلداری، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

کاهش جنگلهای طبیعی سبب شده است که جنگلکاری با هدف توسعه سطح جنگل و تولید چوب از اهمیت ویژهای برخوردار شود، بنابراین ارزیابی جنگلکاریها نقش مهمی در ایجاد جنگلهای با کیفیت و کمیت بهتر در آینده ایفا مینماید. از عوامل مهم کیفی در توده جنگلی وضعیت تغذیهای رویشگاه است. در این مطالعه عناصر غذاییP ،N) Mg و Ca ،K برگ تابستانه و پاییزه و مقدار بازجذب این عناصر در ۳ گونهی (گردو، بلوط بلندمازو، کاج بروسیا جنگلکاری در دارابکلا مازندران بررسی شد. نمونهگیری در دو مرحله اواسط تابستان در اوج پویایی تغذیهای درختان و اواسط پاییز با شروع خزان درختان انجام شد. نتایج نشان داد بین عناصر غذایی برگ تابستانه و پاییزه گونههای مورد مطالعه تفاوت وجود دارد. بزرگی مقدار بازجذب عناصر غذایی بدین ترتیب بدست آمد که Mg < N K< Ca < P بلوط بیشترین مقدار بازجذبK و Mg و CaگردوN و کاجP را به خود اختصاص دادند.