سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدرضاخانی – دکتری زراعت
حسین حیدری شریف آباد – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات نهال و بذرکرج
حمید مدنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
زهره امینی – کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی برژنوتیپ های مختلف کنجددرمنطقه جیرفت کرمان آزمایشی برروی تعداد۲۴ژنوتیپ کنجد درقالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی درچهارتکرار درسال زراعی ۸۸-۸۷ انجام گرفت دو آزمایش جداگانه یکی درحالت تنش خشکی و دیگری درحالت نرمال نرمال و تنش آبیاری به ترتیب پس از ۹۰ و ۲۴۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس a انجام شد درپایان عملکرد دانه درهر ژنوتیپ اندازه گیری شد نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری درعملکرد بین ژنوتیپ های مختلف درهر دو شرایط نرمال و تنش وجود داشت بالا بودن عملکرد درژنوتیپ داراب ۱۴درشرایط نرمال و تنش به دلیل داشتن تعداددانه بیشتر درکپسول و مقاومت گیاه به تنش خشکی است لذا این ژنوتیپ می تواند بعنوان ژنوتیپ مطلوب درشرایط تنش خشکی معرفی شود.