سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن،دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد عطایی – استاد دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ سرکشی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
کرامت قنبری – مدیرHSE شرکت زغالسنگ البرز شرقی

چکیده:

معدن کاری زیرزمینی زغالسنگ یکی ازپرمخاطره ترین فعالیت های صنعتی درهرکشور می باشد زیرا حوادث ناشی از آن همه ساله منجر به مرگ و معلولیت جسمی بسیاری ازمعدن کاران می شود لذا بررسی و تحلیل ریسک افراد شاغل درمعدن اعم از پیمانکار و پرسنل شرکت امری ضروری به نظر می رسد دراین مطالعه عملکرد شاغلین و پیمانکاران شرکت البرزشرقی ازنظر ایمنی مورد مقایسه قرارگرفته است بدین منظور یک مدل آماری که متغیرهای آن شامل روزهای کاری از دست رفته و تعدادحوادث درمعادن می باشد ارایه شده است دردوره زمانی ۱۱ ساله از فروردین ۱۳۸۰تااسفند ۹۰ ۴۰۴۸ روز از دست رفته دراثر وقوع حوادث پیمانکاران و ۶۲۹۶ روز از دست رفته دراثر وقوع حوادث شاغلین شرکت ثبت شده است سپس بهترین توزیع آماری برروی داده های فراوانی و شدت حوادث شاغلین شرکت ثبت شده است.