سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اصغر قلی زاده وایقان – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه صنعتی شریف؛ سرپرست آزمایشگ
علیرضا خالو – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
هرمز فامیلی – رئیس موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی- گرمسار

چکیده:

در این تحقیق خصوصیات شیمی-فیزیکی و پوزولانی هفت نوع پوزولان شامل ۳ نوع خاکستر پوسته برنج، میکروسیلیس، زئولیت و خاکستر بادی نوع F و C مورد مطالعه قرار گرفتهاند. همچنین این پوزولانها از نقطه نظر واکنشپذیری با یک نمونه سیلیس آمورف استاندارد و نیز یک نمونه نانوسیلیس کلوئیدی مورد مقایسه قرار گرفتهاند. مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته شامل سنجش واکنشپذیری شیمیایی پوزولانهای مذکور باآهک بروش هدایت سنجی، سنجش عملکرد مقاومتی پوزولانها در افزایش مقاومت فشاری مخلوطهای سیمان پرتلند حاوی این پوزولانها، نیاز آبی پوزولانها و نیز سنجش افت خشک شدگی و افت حرارتی آنهاست. نتایج نشاندهنده این مطلب میباشند که خاکستر پوسته برنج یک مادهپوزولانی با قابلیت بالقوه بسیار بالا (حتی بالاتر از میکروسیلیس) جهت بهبود خواص مکانیکی ملاتهای سیمانی میباشد. بعلاوه، اسیدشویی پوستهبرنج قبل از اعمال پروسه احتراقی منجر به بهبود چشمگیر واکنشپذیری و عملکرد پوزولانی خاکستر حاصل از احتراق میشود. نتایج همچنین نشان دهنده این مطلب میباشند که خاکستر بادی و زئولیت از ضعیفترین عملکرد پوزولانی در میان پوزولانهای مذکور برخوردارند