سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر حیدری – کارشناسی ارشد فیعیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان
حمید اراضی – دکترای فیعیولوژی ورزشی، استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان
مجید متقی – کارشناس تربیت بدنی، مربی بین النللی فدراسیون ودو
محمدعلی نودهی – عضو هیات علنی دانشگاه آزاد اسلامی مرکع گنیشان، گنیشان ، ایران

چکیده:

مربیان برای ارزیابی آمادگی جسمانی ورزشکاران، ازآزمونهای مختلفی استفاده میکنند. یکی از آزمونهایی که برای سنجش آمادگی جودوکاران مورد استفاده قرار میگیرد، آزمون آمادگی ویژه جودو ) SFT ( می باشد .هدف این پژوهش، مقایسه عملکرد و پاسخ لاکتات خون بین دو گروه از جودوکاران نخبه و غیرنخبه بر اساس آزمون SFT بود. بدین منظور ۱۶ نفر از جودوکاران )با میانگین و انحراف استاندارد سن ۲/۱۴±۲۲/۶۷ سال قد ۴/۶۲±۱۷۷ سانتی متر وزن ۹/۹۶±۷۳/۶۱ کیلوگرم و با حدأقل ۱ سال سابقه تمرین منظم ( به طور داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند. آزمودنیها با توجه به مقامهای کسب شده در مسابقات مختلف در دو گروه نخبه و غیرنخبه قرار گرفتند. آزمودنیها پس از آشنایی کامل با نحوه اجرای آزمون، در دو روز متوالی به اجرای آزمون پرداختند. مقدار لاکتات خون افراد قبل و بلافاصله پس از اجرای آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفت . پس از جمع آوری دادهها به منظور بررسی معنیدار بودن اختلاف بین میانگینها از آزمون t مستقل با سطح معنی داری ۵/۵۰ p≤ استفاده شدنتایج این آزمون نشان داد که آزمون SFT میتواند آزمون معتبری برای متمایز کردن افراد آماده از افراد کمتر آماده باشد