سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن رایج کفشگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
عباسعلی نوری نیا – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان
علیرضا صفاهانی لنگرودی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
معصومه قراچورلی سابق – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،

چکیده:

زودرسی در گیاه پنبه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و می تواند هزینه های زیاد تولید پنبه را از طریق کوتاه کردن دوره رشد و همچنین مکانیزه کردن برداشت در ایران کاهش دهد. این آزمایش به منظور بررسی اثر روش کاشت بسیارباریک برروی عملکرد و زودرسی پنبه رقم سای اکرا( G. hirsutum ) طی سال زراعی ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آبادشهرستان گرگان اجرا شد . در این تحقیق از طرح بلوک های کامل تصادفی که تیمارهای آن شامل الگوهای کاشت بسیار باریک و مرسوم بودند در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت . برای اجزای عملکرد از دو خط وسط ده بوته به طور تصادفی انتخاب و نمونه برداری صورت پذیرفت و عملکرد وش اندازه گیری گردید . نتایج نشان داد که بین الگوهای کاشت از نظر تعداد قوزه در مترمربع، وزن تک قوزه، عملکرد وش اختلافی وجود نداشت اما در اثر الگوی کاشت بسیار باریک تعداد قوزه در تک بوته کاهش و میزان زودرسی نسبت به الگوی مرسوم کاشت افزایش یافت