سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا رمضانی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
سعداله منصوری – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه ن

چکیده:

کنجد (Sesamum indicum L.) علاوه بر دارا بودن روغن، جزو گیاهان داروئی محسوب میشود بطوریکه از دانه و برگ آن بعنوان داروی گیاهی در طب سنتی استفاده میشود. این مطالعه جهت ارزیابی مقدماتی عملکرد و اجزای آن در لاینهای خالص کنجد انجام گرفت. ۲۴ لاین خالص به همراه توده محلی بیرجند در قالب آزمایش مربع لاتیس نامتعادل۵×۵ با دو تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه (بیرجند) در سال زراعی ۸۸-۸۷ مورد کشت قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه، تعداد دانه در هر کپسول، تعداد کپسول در هر بوته و وزن هزار دانه بودند. تجزیه واریانس صفات مختلف توسط نرمافزار SAS انجام گرفت و میانگینها با استفاده از آزمونLSD با رقم محلی بیرجند (شاهد) مورد مقایسه قرار گرفتند. از ضرایب همبستگی اسپیرمن جهت تعیین رابطه بین صفات با استفاده از نرمافزارSPSS استفاده شد.نتایج نشان داد که عملکرد دانه همبستگی مثبت و بسیار معنیداری باتعداد بذر در کپسول،(r=0.774تعداد کپسول در هر بوتهr=0.435 و وزن هزار دانه(r=0.415**) نشان داد. نتایج نشان میدهند که رقم محلی بیرجند از لحاظ عملکرد دانه و اجزای عملکرد نسبت به لاینهای مورد آزمایش برتری نشان داد