سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بی تا تاجی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور مقایسه عملکرد و اجزا عملکرد ارقام اصلاحی گندم نان ازمایشی طی سال زارعی ۸۸-۸۷ درایستگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد تبریز انجام شد این آزمایش با استفاده از۱۳رقم ازگندمهای اصلاحی معرفی شده ازسال ۱۳۴۵ تا به حال است که درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳تکرار اجرا شد صفات مورد مطالعه ارتفاع بوته طول پدانکل طول ریشک طول سنبله مساحت برگ پرچم شاخص برداشت عملکرد کاه و عملکرددانه بود تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری درسطح احتمال ۵ درصد بین این صفات وجوددارد مقایسه میانگین بروش LSD درسطح احتمال ۵درصد نشان داد که ارقام c-85-4 و الوند ازعملکرد دانه بالاتری نسبت به سایر ارقام برخوردار هستند ضرایب همبستگی ساده بین صفات نشان داد که صفات ارتفاع بوته طول ریشک و عملکرد کاه با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.