سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه معظمی گودرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رجب چوکان – موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر

چکیده:

به منظور مقایسه عملکرد واجزاء عملکرد هیبریدهای ذرت درمنطقه کرج آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار درسال ۱۳۹۰ اجرا گردید موادآزمایشی مورد مطالعه شامل ۷ترکیب و ۴رقم بودند که ۲ رقم KSC 700 KSC 704 به عنوان شاهد درنظر گرفته شدند کشت دراوایل اردیبهشت ماه انجام گرفت هرکرت شامل چهارردیف طول هرردیف ۵/۶ متر و فاصله بین ردیفها ۷۵سانتی متر بود درهرردیف ۱۶کپه با فاصله ۳۵سانتیمتر و درهرکپه ۴بذر کشت شد تجزیه واریانس برروی صفات اندازهگیری شده نشان داد که موادآزمایشی درتمامی صفات جز تعداددانه درردیف بلال اختلاف معنی دارآماری نشان دادند مقایسات میانگین چنددامنه ای دانکن برای صفات عملکرد نشان داد که رقم KSC 706 بالاترین عملکرد را به خوداختصاص داد و رقم شاهد KSC 700 کمترین میزان عملکرد را به خوبی اختصاص داد.