سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد باقری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهرزاد باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

دراین مقاله به بررسی شرایط تولید انرژی الکتریکی با استفاده ازانرژی ذخیره شده درهوای فشرده می پردازیم با توجه به اهمیت تولید انرژی ارزان درجهان امروز نوع نیروگاه های بکاررفته درساختارشبکه تولید برق کشورها اهمیت بسزایی دارد درابتدای این مقاله یک نمونه فشرده سازی هوا درایران کهدرکارخانه ایران خودرو انجام می شود را ازنظر اقتصادی موردب ررسی قرارمیدهیم درگام بعد نمونه های موجود نیروگاه های Compressed Air energy storage) CAES درجهان را معرفی خواهیم کرد از انجا که فلسفه وجودی این نیروگاه ها و کارکرد آنها درشبکه سراسری برق شبیه نیروگاه های گازی است ضمن بررسی شرایط نیروگاه گازی ایران مقایسه کاملی بین نیروگاه های CAES موجود درجهان و نیروگاه های گازی ایران خواهیم داشت