سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود کیوانی پور – کارشناس ارشد خاک و پی-مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
مهدی محرم پور – کارشناس ارشد عمران هیدرولیک- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا
مرتضی مرندی – دکترای عمران-استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

کنترل مستمر ایمنی و پایداری سدهای خاکی در حین ساخت ، اولین آبگیری و نیز در زمان بهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نقش اصلی هسته در این گونه سدها به دلیل پایین بودن نفوذپذیری رس ، جلوگیری از نشت آب است. در دوران ساخت ، افزایش سرعت خاک ریزی به افزایش فشار حفره ای و کاهش تنش موثر در هسته منجر می شود که ممکن است در اولین دوره آبگیری پایداری سد را تهدید کند. با کمک ابزار دقیق نصب شده در اینگونه سدها ، پایداری آن را می توان کنترل کرد.با توجه به رفتار غیر خطی سد خاکی برای تحلیل آن باید از روش عناصر محدود و مدل های رفتاری مناسب بهره جست. در این تحقیق از مدل های رفتاری موهر کولمب و سخت شونده جهت رفتار مصالح دو سد سیرجان و بار استفاده شده است. سدهای مورد بررسی توسط نرم افزار اجزا محدود plaxis مدلسازی و با نتایج ابزار دقیق نصب شده در سدها مقایسه و در نهایت عملکرد نرم افزار اجزا محدودplaxis در رفتار نگاری دو سد با یکدیگر مقایسه گردید.