سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سوسن لایی – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده:

نظریه های نوین مدیریت منابع انسانی نظیر مدیریت جامع کیفیت الگوی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا و ترازیابی تاکید دارند که سازمان ها باید از میزان کارایی کارکنان خویش آگاهی داشته باشند تا براساس آن بتوانند وضعیت نیرویانسانی خود را بهبود بخشند بدین منظور عملکرد ۸۴ مدیر زن و مرد مناطق آموزش تهران با استفاده یک پرسشنامه چند وجهی از نوع دگرسنجی که در آن به عملکرد مدیران آموزشی در رابطه با منابع انسانی محیط فیزیکی اموزشگاه و وضعیت تحصیلی دانش آموزان توجه شده مورد بررسی قرارگرفتند. داده ها با آزمونهای u-,t مان ویتنی مورد تحلیل قرارگرفت. طبق نتایج بدست امده و با توجه به sig=0/369>0/05 مدیران زن و مرد از عملکرد یکسانی در زمینه ارتباط با کارکنان منابع انسانی برخوردارند در بررسی عملکرد مدیران زن و مرد در رابطه با آموزشگاه وضعیت تحصیلی دانش آموزان و نمره کل عملکرد مدیریتی با توجه به نتایج تست همسانی واریانسها که د رمولفه آموزشگاه sig=0/004<0/05در مولفه وضعیت تحصیلی sig=0/004<0/05 و در نمره کل عملکرد sig=0/005<0/05 می باشد از آزمون ناپارامتریک u- مان ویتنی استفاده شد و نتایج نشان میدهد که مدیران زن و مرد از رابطه با محیط فیزیکی آموزش گاه عملکرد یکسانی داشته اما در رابطه با دانش آموزان ورودیهای سیستم آموزشی مدیران زن از سطح عملکردی بالاتری نسبت به مردان برخوردارند.