سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهفر فرزانه – استادگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید
محمدمهدی رنجبرمکلشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مرتضی صادقی – استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحداقلید
علی قربانی – استاد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید.

چکیده:

محدودیت های مختلفی بر عملکرد و تولید محصولات کشاورزی تأثیر می گذارد که به طور کلی به دو قسمت بیولوژیکی واقتصادی تقسیم می شود. محدودیت های بیولوژیکی مربوط به ارقام محصول، عل فهای هرز، آفات و بیماری ها، مسائل خاک و آباست. محدودیت های اقتصادیمربوط به شرایط اقتصادی است که مانع زارعین برای استفادهازفناوری توصیه شده می شود.هدف این پژوهش مقایسهی یک خطیکار بیخاکورزی سنگین وزن و گران قیمت با ساختاری بسیار پیچیده(بذرکار آمازون، ۲۵۰(Amazone NT- با یک خطیکار سبک وزن با قیمتی بسیار مناسب و ساختاری ساده(بذرکار آگرو رهینو Agro Rhino به منظور هموار سازی راه ساخت و تولید بذرکارهای بیخاکورزی ارزان قیمت با کارایی مناسب در ایران است. در این مقاله اثرات میزان مصرف سوخت، لغزش چرخ های تراکتور، میزان بقایای گیاهی وارد شده به شیار کشت وتغییرات سرعت نفوذ آب در خاک زراعی در اثر حرکت دو خطیکار بیخاکورزی، در یک نوع خاک با شرایط یکسان مورد بررسی قرار گرفت.کاشت با خطیکار آگرو رهینو سبب افزایش میزان نفوذ پذیری پایه و کاهش میزان مصرف سوختو لغزش گردید. در حالی که کاشت با خطیکار آمازون سبب کاهش میزان نفوذپذیری پایه(نسبت به خطیکار آگرو روهینو) شده، تراکتور برای حمل این بذرکار در شرایط مشابه با بذرکار آگرو رهینو سوخت بیشتری مصرف کرد و میزان لغزش چرخ های تراکتور در هنگام حمل این بذرکار بیشتر بود. نتایج حاکی از آن است که، استفاده از الگوی کلی ساخت بذرکار آگرو روهینو(به استثنای حجم مخزن بذر وکود این بذرکار) می تواند الگوی مناسبی برای تولید بذرکارهای بیخاکورزی ارزان قیمت و فراگیر سازی الگوی کشت بیخاکورزی در ایران باشد