سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد غلامی پرشکوهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مجید رشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان استادیار
سعید عباسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان گروه ماشینهای کشاورزی
محسن حنیفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان گروه ماشینهای کشاورزی

چکیده:

کاهش عملیات خاکورزی به نحوی باید صورت گیرد تا اهداف خاک ورزی را برآورده سازد دراین تحقیق اثر روشهای مختلف خاک ورزی آماده سازی زمین با گاو آهن برگردان دار و دو دیسک گاو آهن قلمی و دو دیسک دوبار دیسک و شاهد خاکورزی مرسوم برعملکرد ماشین و درصد سبز شدن بررسی شد نتایج نشان داد که ا زنظر درصد سبز شدن بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود دارد گاو آهن قلمی با میانگین ۷۱/۳۰ درصد بیشترین و دیسک با میانگین ۶۴/۳۰ درصد کمترین بازده را دارد گاو آهن قلمی و دیسک به ترتیب ۲۸ و ۳۸ درصد زمان کمتر را نسبت به گاو آهن برگردان دار مصرف نمودند و دیسک بیشترین ظرفیت مزرعه ای را دارا می باشد مصرف سوخت گاو آهن قلمی با دیسک اختلاف معنی دار آماری نداشت ولی این دو با گاو آهن برگردان دار دارای اختلاف معنی دار می باشند و دیسک کمترین مصرف سوخت را دارد.