سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد شاکر – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
هدایت اله رحیمی –

چکیده:

دراین تحقیق عملکرد دستگاه های جداساز شلتوک نوع صندوقی و سینی شکل از نظر فنی و اقتصادی مورد ارزیابی قرارگرفت و دستگاه های فوق برروی سه رقم شلکتوک رایج دراستان فارس ارقام کامفیروزی ، آمل -۳ و نعمت مقایسه شد بمنظور اجرای این تحقیق از طرح آماری کرتهای خرد شده در پنج تکرار استفاده شد سه رقم شلتوک بعنوان کرت اصلی و دونوع دستگاه جداساز بعنوان کرت فرعی انتخاب گردید جهت مقایسه میانگین ها نیز از آزمون دانکن استفاده شد آزمایش در یک کارگاه شالیکوبی اجرا گردید در هر تیمار با نمونه گیری از خروجی دستگاه های پوست کن، جداساز شلتوک و صیقل دهنده پرامترهای درصد شلتوک درصد برنج قهوه ای و درصد شکستگی برنج اندازه گیری شد همچنین ظرفیت و توان موردنیاز دستگاه ها نیز اندازه گیری و مقایسه گردید. بمنظور مقایسه اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک دراین طرح از روش بودجه بندی جزئی استفاده شد.