سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

اسماعیل علیزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی
میرطاهر قائمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اذربایجان غربی
رحمان رحیم دخت – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور بررسی میزان و مقایسه عملکرد علوفه ای و مرتعی بروموس، یونجه و اسپرس در شرایط تک کشتی و مخلوط لگوم ـ گراس جهت افزایش تولید علوفه حفاظت خاک و بهره برداری آزمایشی بصورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با تیمار اصلی دو فصل کاشت بهار و پاییز و تیمار فرعی سه نوع کشت با سطوح تک کشتی بروموس تومنتلوس و کشت مخلوط بروموس ـ یونجه و بروموس+ اسپرس بمدت ۳ سال از ۸۵ تا ۸۷ د رمنطقه هلفله ارومیه ایستگاه تحقیقاتی خرم آباد ارومیه و منطقه سیدآباد سلماس در شرایط دیم استان آذربایجان غربی برصفات عملکرد علوفه و ارزش کیفی علوفه مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان داد که در سالهای ۸۶و ۸۷ سیستمهای کاشت تک کشتی و کشت مخلوط برعملکرد علوفه تاثیر داشته و تیمارها دارای تفاوت معنی دار آماری در سطح یک درصد بودند. در سال ۸۶ و ۸۷ عملکرد بروموس در حالت تک کشتی بیشتر از عملکرد بروموس درکشتهای مخلوط بوده و عملکرد آن در فصل بهار در تمامی مناطق نسبت به فصل پاییز کمتر بوده است.